O nas

O PRZEDSZKOLU:

Misja LITTLE GENIUS

LITTLE GENIUS

To przedszkole otwarte na dziecko
na jego potrzeby,
marzenia i dążenia.
Przedszkole to drugi dom.
Przedszkole to najlepsze przygotowanie do szkoły.
Baw, ucz się i rośnij z NAMI.

Motto naszej placówki:

„Szanuj mnie, abym szanował innych.
Wybaczaj, abym umiał wybaczać.
Słuchaj, żebym umiał słuchać.
Nie bij, żebym nie biła.
Nie poniżaj, żebym nie poniżała.
Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać.
Nie wyśmiewaj.
Nie lekceważ.
Kochaj mnie, żebym umiała kochać.
Uczę się życia od Ciebie!!!”

W naszym przedszkolu dbamy o rozwój dzieci w ujęciu holistycznym. Stosujemy immersję językową – nasi Mali Geniusze osłuchują się codziennie z językiem angielskim, który jest używany regularnie podczas wykonywania rozmaitych aktywności – również podczas posiłków czy zabawy. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie. Jest akceptowane takie jakie jest. Nauczycielki przedszkola stosują aktywne metody pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka, uznają jego potrzeby i zainteresowania.

Wybrane metody pracy:
• Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz,
• Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
• Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów,
• Metoda ruchowej ekspresji twórczej Carla Orffa i Labana,
• Metoda swobodnej ekspresji, aktywności i twórczego działania C. Freineta,
• Metoda kształtowania pojęć matematycznych Gruszczyk – Kolczyńskiej,
• Metoda Pedagogiki Zabawy,
• Metoda kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
• Metoda „Burza mózgów”,
• Metoda czytania globalnego G. Domana.

Powyższe metody nauczycielki stosują w pracy z całą grupą.


Jednocześnie prowadzą:

• Zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
• Pracę indywidualną z dzieckiem słabym i zdolnym,
• "Dni adaptacyjne" ułatwiające proces adaptacji w przedszkolu.

Dobór metod i form pracy w każdej grupie nakreśla nauczycielce:

• Poziom rozwoju grupy – stwierdzony poprzez diagnozę i systematyczną obserwację.
• Tematyka miesiąca,
• Pora roku,
• Zainteresowania dzieci.

LITTLE GENIUS

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Placówka stara się poszukiwać efektywniejszych form i metod, aby ta współpraca była doskonalsza, a przede wszystkim służyła dobru dzieci.

Przedszkole kładzie szczególny nacisk na:
• włączanie rodziców w życie przedszkola,
• systematyczne informowanie rodziców o osiągnięciach dzieci,
• dobrą atmosferę współpracy z rodzicami,
• poszerzenie komunikacji elektronicznej z rodzicami.

Tradycją przedszkola jest organizacja przy współudziale rodziców:
• „Dni otwartych” podczas których, przyszłe przedszkolaki poznają przedszkole.
• „Festynu Rodzinnego” w ogrodzie przedszkolnym.
Ponadto przedszkole planuje brać udział w konkursach i akcjach charytatywnych włączając w nie rodziców.

GŁÓWNE ZADANIA I CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA

Systemowe działanie placówki w zakresie wychowania dzieci:


1. Kształtowanie cech charakteru dziecka takich jak otwartość, wrażliwość, tolerancja, które pozwolą mu zrozumieć otaczający świat.
2. Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia poprzez uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, stwarzanie warunków w wyrównywaniu szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.
3. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym przez umożliwianie dzieciom intensywnego uczestnictwa w działaniach, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.
4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu „otwartego i szczęśliwego dziecka” poprzez poszukiwanie nowatorskich metod i rozwiązań.
5. Efektywne angażowanie rodziców do realizowania zadań określonych w koncepcji.
6. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Misja Przedszkola


Dziecko:

- traktowane jest podmiotowo jako istota dążąca przez aktywność i samodzielne działanie do uzyskania niezależności od dorosłych.

Dyrektor:

- jest dobrym pedagogiem i inicjatorem, jest kulturalny i życzliwy wobec dzieci, nauczycieli i rodziców, - tworzy właściwą atmosferę, - jest konsekwentny w postępowaniu i sprawiedliwy.

Nauczyciel:

- cechuje go mądra miłość i szacunek dla dziecka, cierpliwość i opanowanie. - współpracuje z wychowankiem, ale mu się nie narzuca.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole otwarte na:

Dziecko

Rodziców


Środowisko

Ich potrzeby, poglądy, marzenia i dążenia.

 

Zarejestruj się w naszym przedszkolu


Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najświeższe wiadomości.